Generelle vilkår og betingelser


(sist oppdatert 21. oktober 2021)

Generell informasjon

MINAUTO AS, organisasjonsnummer 926055496, registrert adresse Steinestøvegen 264, 5111 Breistein, Norge driver databaser, tilgjengelige via nettsted https://minauto.no (heretter – Nettstedet) via hvilket brukere (juridiske eller fysiske personer) kan plassere, se og søke etter kjøretøyannonser for salg og leie (for den spesifikke listen med kategorier som det kan annonseres innenfor, se Krav til innhold under), benytte andre tjenester tilgjengelige på Nettstedet i samsvar med de følgende Generelle vilkår og betingelser (heretter – MINAUTO GTC). Brukeren uttrykker sitt samtykke til å overholde MINAUTO GTC på alle måter, og er bundet av avtalen med MINAUTO AS fra brukeren begynner å benytte Nettstedet.

MINAUTO AS leverer bare de tekniske forutsetningene, i form av databaser, gjennom hvilke opplysninger (annonser) formidles, uten å på noen måte påvirke innholdet i annonsene. Særlig, MINAUTO AS er ikke selv parten som tilbyr de annonserte varene og tjenestene, er ikke involvert i forholdet mellom interessentene, verken i kapasitet som en mellommann, heller ikke som en part eller representant for noen av partene. Avtaler som ble initiert som følge av at en annonse ble plassert på Nettstedet, skal konkluderes og gjennomføres uten at MINAUTO AS deltar.

MINAUTO AS forbeholder seg retten til å midlertidig begrense mulighetene til å plassere og hente annonser hvis det er nødvendig som følge av kapasitetsbegrensninger, av hensyn til serversikkerhet eller -integritet, eller for å implementere tekniske tiltak, og hvis dette har som formål å sørge for en forsvarlig eller forbedret utførelse av tjenestene som MINAUTO AS er kontraktmessig forpliktet til (vedlikeholdsarbeid). Bruken av nettstedet anses for å være utført på en riktig måte hvis Nettstedet eller tilhørende databaser kan benyttes fullt ut 90 % av tiden i løpet av året. MINAUTO AS skal i alle tilfeller ikke holdes ansvarlig for eventuelle funksjonsfeil ved Nettstedet eller tilhørende databaser, som er forårsaket av årsaker utenfor kontrollen til MINAUTO AS.

Nettstedets tjenester er ikke tiltenkt brukere som regnes som barn under gjeldende lov, barn har ikke tillatelse til å benytte Nettstedets tjenester.

Som en del av tjenesten har MINAUTO AS tilgang til ulike opplysninger om brukere, inkludert kommunikasjon mellom brukere, og andre personopplysninger. Slik behandling gjennomføres i henhold til MINAUTO AS Personvernerklæring, som er tilgjengelig på nettstedet, og i alle tilfeller på en slik måte som sikrer den passende sikkerhet til personopplysninger, gjennom passende tekniske og organisatoriske tiltak, inkludert beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling av data, og beskyttelse mot utilsiktet tap, destruksjon eller skade.

Alle personopplysninger som kommuniseres mellom Nettstedets brukere skal kun benyttes til transaksjonsrelaterte formål, og til formål som det er gitt eksplisitt samtykke til fra brukeren som opplysningene tilhører. Å bruke personopplysninger fra andre brukere til noen andre formål, som å legge dem til på en e-postliste uten deres eksplisitte samtykke, utgjør også et brudd på MINAUTO GTC.Registrering av brukerkonto

Publisering av annonser på Nettstedet forutsetter registrering av bruker, hvorpå en bruker og MINAUTO AS inngår en kontrakt vedørende bruken av den offentlige delen av Nettstedets tjeneste.

Brukeren er pålagt å oppgi korrekt selgerstatus, som enten privat eller bedrift. Registreringen fullføres ved å fylle ut en gyldig e-postadresse, og velge et personlig passord. Det personlige passordet skal holdes hemmelig, og får ikke deles med tredjeparter. Hvis opplysningen som er angitt ved registreringen endres ved et senere tidspunkt, er brukeren forpliktet til å oppdatere disse opplysningene i brukerkontoen uten opphold. Brukeren er forpliktet til å verifisere de gitte opplysninger ved tiden for registrering, og etter hver endring.

Hver bruker kan bare registrere seg én gang på Nettstedet. Samtidig registrering av mer enn én brukerkonto er forbudt, brukerkontoen kan ikke overføres.

I tillegg til oppsigelse grunnet brudd, forbeholder MINAUTO AS seg retten til å slette brukerkontoer som har vært inaktive i en periode på 12 måneder. Brukere kan avslutte brukeravtalen selv til enhver tid, ved å slette brukerkontoen sin.

Hver bruker er ansvarlig for arkivering av informasjon som er offentlig tilgjengelig via tjenesten på Nettstedet, som brukeren trenger med formål å oppbevare dokumentasjon, regnskapsinformasjon eller for andre formål.

Ved registrering av brukerkonto samtykker bedriftsbrukere til å rangeres etter aktiviteter, antall publiserte annonser, salgsresultater eller andre kategorier og opplysninger, administrert av Nettstedet, og gir også sitt samtykke til publikasjon av resultatene av slike rangeringer på Nettstedet.Krav til innhold

Ved publisering av en annonse må alle brukere følge instruksjonene som er angitt på Nettstedet og i MINAUTO GTC. Annonsen må ikke, verken i sin ordlyd, innhold, visuelle oppsett eller tiltenkte formål, bryte lovbestemmelser eller offentlig anstendighet. Brukeren påtar seg fullt ansvar for innholdets overholdelse av gjeldende lovbestemmelser.

Det er strengt forbudt å benytte Nettstedet med ulovlige formål, inkludert, men ikke begrenset til, innsending, publisering, utsending og/eller lagring av innhold på Nettstedet, som kan:

krenke immaterielle rettigheter (copyright, merkevarer, design, urettferdig konkurranse etc.);

være støtende, ærekrenkende, diskriminerende, krenke noen persons rettigheter til et bilde, navn, privatliv (adresser, personopplysninger etc.), ære eller verdighet, forretningsomdømme eller andre rettigheter eller friheter;

utgjøre en trussel mot sikkerheten til Nettstedet eller tilhørende databaser (programmer eller dokumenter med virus etc.), iverksette noen tiltak som kan føre til belastning på Nettstedets infrastruktur som er overdreven, eller som brukere ikke med rimelighet kan forventes å tolerere (f.eks. blokkere, skrive om eller modifisere innhold skapt av Nettstedet, eller på noen annen måte skape en forstyrrelse ved å påvirke Nettstedets tjeneste);

utgjøre og begå en ulovlig handling (svindel etc.), inkludert tilby et objekt som er solgt eller som selgeren ikke har retten til å disponere over, oppgi uriktige opplysninger om det annonserte objektet.

Kun annonser for de følgende kategoriene kjøretøy er tillatt publisert på nettstedet, som har som formål å selge eller leie ut angitte kjøretøy, og brukeren skal være forpliktet til å publisere et kjøretøy kun i den delen av Nettstedet som er satt av til den typen kjøretøy:

1) Salg:

Biler

Minibusser, busser, varebiler, bobiler og campingvogner

Motorsykler

Lastebiler

Båter, vannscootere (jetski), og deres motorer

Anleggsmaskiner, veianleggsmaskiner, deres tilbehør

Lagrings- og lasteutstyr

Maskineri til myndighetsbruk

Landbruksmaskiner, landbruksutstyr, skogbruksmaskiner

Tilhengere

2) Utleie: Biler, busser, varebiler, bobiler, motorsykler, båter, vannscootere, lastebiler, tilhengere.

Brukeren er forpliktet til å oppgi sann, fullstendig og nøyaktig informasjon om kjøretøyet og det juridiske forholdet til kjøretøyet, i løpet av annonseperioden må brukeren raskt kunne fullføre en juridisk gjeldende avtale om det annonserte kjøretøyet med en interessent, overlevere kjøretøyet ved den angitte datoen for tilgjengelighet, og overføre eierskapet til kjøretøyet til den aktuelle interessenten. Alle irrelevante annonser (f.eks. av kjøretøy som er solgt eller ikke lenger tilgjengelig av andre årsaker) må slettes, det er forbudt å publisere et nytt objekt basert på den gamle/eksisterende annonsen, den gjenstående visningstiden kan ikke overføres til en annen annonse.

Særlig er såkalt «keyword spamming» også forbudt, noe som betyr bruken av begreper som ikke, eller bare delvis, beskriver det faktiske kjøretøyet, og som bare har som hensikt å tiltrekke seg mulige kjøpere til annonsen (dette gjelder også skjult HTML-tekst).

Ved publisering av annonsen må brukeren beskrive kjøretøyets tilstand (dato/år for registrering, kilometerstand etc.), særlig hvis kjøretøyet er betydelig skadet. Betydelig skade refererer til skade på motoren og girkassen, skade forårsaket av trafikkulykker, brann, hagl eller vann som er umulige å reparere, eller bare kan repareres ved å benytte en betydelig pengesum. Forpliktelsen til å opplyse om kjente og reparerte tidligere betydelige skader forblir upåvirket av dette. Kjøretøy som kun tilbys for eksport, eller til bedriftskjøpere, må merkes tilsvarende. Det må opplyses om kjøretøy der motoren er erstattet, i slike tilfeller må den faktiske kilometerstanden til kjøretøyet opplyses. Uriktige opplysninger som er gitt ved en feiltakelse (som for eksempel tastefeil, plassering i feil kategori) må rettes uten unødig forsinkelse.

Det er ikke tillatt å annonsere mer enn ett kjøretøy per annonse, å annonsere det samme kjøretøyet flere ganger samtidig i noen av kategoriene eller at det samme kjøretøyet publiseres av forskjellige brukere.

Brukeren er forpliktet til å oppgi korrekte og sannferdige priser, inkludert merverdiavgift og andre priskomponenter. Annonser med priser som er åpenbart feilaktige eller villedende er ikke tillatt. Å oppgi telefonnummer som resulterer i høyere telefonkostnader for innringere når de ringes til, er ikke tillatt. Det er også forbudt å oppgi en annen pris i kommentarene til annonsen, enn prisen som er oppgitt i den grunnleggende informasjonen, eller å oppgi en pris som ikke er i henhold til den virkelige markedsverdien.

Det er anbefalt at annonsene illustreres med bilder. Brukeren forplikter seg til å bare plassere slike bilder i Nettstedets databaser, som er autorisert for bruk uten restriksjoner, og som ikke er beheftet med tredjepartsrettigheter, særlig ikke med immaterielle åndsverksrettigheter. Bildene som benyttes må ikke være villedende, og må gjenspeile den faktiske tilstanden til kjøretøyet som tilbys i annonsen. Hvis brukeren benytter bilder fra en katalog, må slik bruk angis separat. Bilder kan bare redigeres ved å rotere eller endre rekkefølge, og de kan ikke inneholde noen grafiske bilder/bokstaver/tall/personer (f.eks. håndskreven tekst, telefonnummer og etternavn), unntatt bedriftsbrukeres logo som de har juridisk eierskap til, plassert i bildene i deres egne annonser.

Det er ikke tillatt å inkludere lenker til eksterne nettsteder, andre tjenester eller eksterne informasjonskilder i en annonse, med mindre de er strengt nødvendige av juridiske grunner. Lenker betyr i denne sammenheng også e-postadresser, inaktive nettadresser (URL-er) og deler av dem. Unntatt er lenker som er lagt inn i teksten i annonsen, til kjøperens egne eksternt hostede bilder av kjøretøyet, PDF-filer og multimedia-presentasjoner, hvis disse inneholder ytterligere informasjon om det annonserte kjøretøyet (f.eks. kjøretøyrapporter, bruksanvisninger etc.), eller hvis de gir opplysninger som er lovpålagt, eller lenker i en annonse fra en bedriftsselger til nettsteder som er lovlig eiet av en slik bedriftsbruker.Betalte tjenester

Visse funksjoner og tjenester på Nettstedet (f.eks. publisering av annonser, fremheving av annonser, løfting av annonsen til toppen av søkeresultatet, utvidet periode for publisering etc.) kan forutsette at det opprettes en brukerkonto, og kan tilbys mot et gebyr. Prislisten med spesifikke betalte tjenester, og vilkårene for bruk av betalte tjenester, skal være angitt på Nettstedet, og kan velges ensidig av MINAUTO AS. Alle brukere må lese vilkår og betingelser for spesifikke tjenester før bestilling av betalte tjenester.

Private brukere kan betale for de betalte tjenestene med debet- eller kredittkort eller Vipps. Betalte tjenester til private brukere kan bare leveres etter at de er betalt. Brukerne skal anses å ha betalt for betalingstjenesten når MINAUTO AS faktisk mottar betalingen.

Nettstedtjenester til bedriftsbrukere betales i henhold til avtalene med MINAUTO AS, basert på en spesifikk Nettsted-tjenesteplan som tilbys av MINAUTO AS, og fakturaene som er sendt i henhold til slik avtale. I tilfelle bestemmelsene i avtalene er i strid med MINAUTO GTC, skal bestemmelsene i MINAUTO GTC være gjeldende.Ansvar

MINAUTO AS skal kun holdes ansvarlig for forsettlig og grovt uaktsom opptreden. Ansvaret til MINAUTO AS skal være begrenset i sin størrelse til skader som typisk var forutsigbare ved tiden for inngåelsen av avtalen.

Kun brukeren skal være ansvarlig for innholdet i annonsene. MINAUTO AS skal ikke vurdere annonsene verken for riktighet eller fullstendighet, vil ikke gi noe garanti for riktigheten og fullstendigheten til annonsene, og påtar seg ikke garanti eller ansvar for at annonsene overholder lovbestemmelser. MINAUTO AS frasier seg særlig alt ansvar for garanti eller ansvar som følge av at avtaler som er påbegynt eller fullført basert på Nettstedets annonser ikke lot seg gjennomføre, eller på hvilken som helst annen måte forårsaker juridiske eller økonomiske ulemper for en eller begge parter i avtalen. MINAUTO AS vil heller ikke påta seg noe ansvar for den faktiske verdien til kjøretøyet, eller at den avtalte prisen ved fullføring av en avtale tilsvarer eller er nær den viste prisen.

MINAUTO AS kan iverksette de følgende tiltak hvis det finnes tilstrekkelige tegn på at en bruker har brutt lovbestemmelser, rettighetene til tredjeparter eller gjeldende MINAUTO GTS, eller hvis MINAUTO AS har enhver annen legitim interesse (særlig i tilfelle misligholdt betaling): endre eller slette annonser, eller annet innhold plassert på Nettstedet, som ikke overholder MINAUTO GTS eller gjeldende lov, utstede advarsler til brukere, eller blokkere synligheten deres til andre brukere, begrense eller innskrenke bruken av Nettstedets tjenester for en begrenset tidsperiode eller permanent, til enhver tid og uten varsel. I slike tilfeller refunderes ikke eventuelle beløp betalt av brukeren, brukeren fristilles ikke fra ansvaret at de oppgitte opplysningene skal overholde MINAUTO GTC og lovregler. Ved valg av tiltak skal MINAUTO AS ta med i vurderingen de legitime interessene til den berørte brukeren, særlig der det finnes indikasjoner på at brukeren ikke er ansvarlig for overtredelsen.

Brukeren som er ansvarlig for krenkelsen av rettigheter, skal fristille Nettstedet fra alle krav fremsatt av tredjeparter mot Nettstedet, som følge av at rettighetene deres har blitt krenket av brukerens annonser, eller enhver annen av brukerens benyttelse av tjenestene på Nettstedet. Ved å gjøre dette skal brukeren også påta seg eventuelle nødvendige kostander som påløper ved å forsvare rettighetene til Nettstedet (juridiske kostnader, saksomkostninger etc.)Avsluttende bestemmelser

MINAUTO AS har retten til å helt eller delvis overføre leveringen av tjenester til en tredjepart.

Hvis enkeltbestemmelser i MINAUTO GTC er eller blir ikke bindende eller ugyldige, helt eller delvis, skal gyldigheten til de gjenstående bestemmelsene ikke påvirkes. I stedet for ikke bindende eller ugyldige bestemmelser gjelder lovgivningen.

Aktivitetene på Nettstedet gjennomføres i samsvar med lovverket i Kongeriket Norge. Eventuelle tvister som følger av aktivitetene på Nettstedet, eller som er relatert til det, skal løses gjennom forhandlinger, og i tilfelle av manglende enighet – i henhold til prosessen angitt ved lov.

MINAUTO AS har retten til å ensidig endre omfanget og prisen til tjenestene, samt alle bestemmelser i MINAUTO GTC. Hvis brukeren fortsetter å bruke Nettstedet etter endring, retting eller supplering av MINAUTO GTC, vil det bety at brukeren samtykker til endringene i avtalen.